CORPUS en het milieu

Milieu beleidsverklaring CORPUS

CORPUS beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als één van haar belangrijke doelstellingen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico's zijn zowel voor management als medewerkers belangrijke verantwoordelijkheden.

De zorg voor het milieu is een structureel onderdeel van en vertoont samenhang met de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij horende beleid van de onderneming. Bovendien beschouwen wij "goede zorg voor het milieu" als een vanzelfsprekendheid.

Het milieubeleid van CORPUS laat zich als volgt omschrijven:

De bedrijfsvoering wordt op een dusdanige manier uitgevoerd dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, bezoekers, leveranciers en overige betrokkenen wordt gewaarborgd.

Om dit beleid te realiseren neemt CORPUS de volgende regels in acht:

Ten slotte stelt CORPUS zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, om de productie van (rest)afval te minimaliseren. Mede hierdoor wordt een nadelige invloed op lucht, water en bodem zoveel als mogelijk voorkomen. Een effectief milieuzorgsysteem borgt bovenstaande ambitie en beleid! CORPUS heeft einde 2013 de mogelijkheid gecreëerd elektrische voertuigen op te laden. Naast de Green Key certificering is deze mogelijkheid een concreet resultaat van het beleid.

Getekend te Oegstgeest, januari 2019

Huub Lazarom

Managing Director